Perfil del contractant

Transport rebutjos 2019-2020

Descripció

Transport de Residus Urbans en el Complex de Valorització i Eliminació de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Oferta. Ampliació durada del contracte a 4 anys.

Data efectiva de publicació

14 de març de 2019.

Plaç de presentació

19 de març de 2019 (5 díes).

Mètode y criteris de adjudicació

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

Regim de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei

Contacte

ORGANIZACIÓ COMPRADORA: ENUSA-FOBESA-A2A AMBIENTE UTE
PERSONA CONTACTE: Luis C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900 
DIRECCIÓ: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestre (CS)
CORREU ELECTRÓNIC: lcb@utezona1.es

Oferta

L'oferta haurà d'incloure:

 • Descripció detallada de l'actuació (veure Abast)
 • Descripció dels materials i equips a emprar (característiques tècniques)
 • Millores proposades
 • Cost econòmic (pressupost desglossat)

Abast

 L'Abast dels treballs serà sobre els següents conceptes:

 • TRANSPORTE REBUIG EN BALES (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, en bales de 2x1x1 m). 20.000-25.000 Tn. anuals.
 • TRANSPORTE REBUIG A granel (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, a granel). 18.000-20.000 Tn anuals.
 • TRANSPORTE REBUIG TRACTAMENT RESIDUS VOLUMINOSOS (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador). 2.000-3.000 Tn. anuals.
 • TRANSPORT MATERIALS DESCATALOGATS (procedents de la Planta i amb destinació a l'abocador). 1.000-2.000 Tn. anuals
 • TRANSPORTS INTERNS (a l'interior de la Planta, de triatge a Compost, etc). 20.000-25.000 Tn. anuals.
 • DESCÀRREGA EN L'ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE BALES, ESTÉS DE GRANEL I VOLUMINOSOS I COBRIMENT AMB TERRES. 40.000-50.000 Tn. anuals.
 • COBRIMENT EN ABOCADOR D'ALGUES AMB TERRES. 1.500-2.000 Tn.
 • TRANSPORT DE RSU’s (des de la Planta de Transferència de Bell-lloc i amb destinació a la Planta de Cervera, en pis mòbil). 15.000-18.000 Tn. anuals

Criteris de valoració

Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

 • Valoració Tècnica (20%)
 • Valoració Econòmica (70%)
 • Millores (10%)

Transport rebutjos 2019-2020

Descripció

Transport de Residus Urbans en el Complex de Valorització i Eliminació de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Oferta

Data efectiva de publicació

25 de febrer de 2019.

Plaç de presentació

12 de març de 2019 (15 dies)

Mètode y criteris de adjudicació

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

Règimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei.

Oferta

L'oferta haurà d'incloure:

 • Descripció detallada de l'actuació (veure Abast)
 • Descripció dels materials i equips a emprar (característiques tècniques)
 • Millores proposades
 • Cost econòmic (pressupost desglossat)

Criteris de Valoració

Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

 • Valoració Tècnica (20%)
 • Valoració Econòmica (70%)
 • Millores (10%)

Contacte

ORGANIZACIÓ COMPRADORA: ENUSA-FOBESA-A2A AMBIENTE UTE
PERSONA CONTACTE: Luís C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900 / 629 584 618
DIRECCIÓ: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestre (CS)
CORREU ELECTRÓNIC: lcb@utezona1.es

Abast

L'Abast dels treballs serà sobre els següents conceptes:
 • TRANSPORTE REBUIG EN BALES (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, en bales de 2x1x1 m). 20.000-25.000 Tn anuals.
 • TRANSPORTE REBUIG A granel (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, a granel). 18.000-20.000 Tn anuals.
 • TRANSPORTE REBUIG TRACTAMENT RESIDUS VOLUMINOSOS (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador). 2.000-3.000 Tn anuals.
 • TRANSPORT MATERIALS DESCATALOGATS (procedents de la Planta i amb destinació a l'abocador). 1.000-2.000 Tn anuals
 • TRANSPORTS INTERNS (a l'interior de la Planta, de triatge a Compost, etc). 20.000-25.000 Tn anuals.
 • DESCÀRREGA EN L'ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE BALES, ESTÉS DE GRANEL I VOLUMINOSOS I COBRIMENT AMB TERRES. 40.000-50.000 Tnanuals.
 • COBRIMENT EN ABOCADOR D'ALGUES AMB TERRES. 1.500-2.000 Tn
 • TRANSPORT DE RSU’s (des de la Planta de Transferència de Bell-lloc i amb destinació a la Planta de Cervera, en pis mòbil). 15.000-18.000 Tn anuals


Gestió Lixiviats 2019-2020

DESCÀRREGA D'ANEXE CON ESPECIFICACIONS ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRATACIÓ DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT Y GESTIÓ EXTERNA DE LIXIVIATS DEL COMPLEXE DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS DE CERVERA DEL MAESTRE

Descripció

RECOLLIDA, TRANSPORT I GESTIÓ EXTERNA DE LIXIVIATS del Dipòsit de Rebutjos, Planta de Tractament de Residus Urbans de Cervera del Maestrat i Planta de Transferència de Bell-lloc (Castelló)

Data efectiva de publicació

15 de gener de 2019.

PlaÇ de presentació

30 de gener de 2019 (15 díes)

Oferta

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

L'oferta haurà d'incloure:

 • Descripció
 • Millores (si n'hi hagués)
 • Cost econòmic

Criteris de Valoració

Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

    Valoració Tècnica (20%)
    Valoració Econòmica (70%)
    Millores (10%)

Règimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei

Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: ENUSA-FOBESA-A2A AMBIENT UTE
PERSONA CONTACTE: Luís C. Blasco
TELÉFONO: 964 029 900 / 629 584 618
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (*CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es

Abast

L'Abast dels treballs inclourà els següents conceptes:

    Recollida de lixiviats en les Instal·lacions de la UTE.
    Transport de lixiviats des de les instal·lacions de la UTE fins a les instal·lacions autoritzades per a la gestió del Contractista.
    Tractament i gestió dels lixiviats.
    Emissió d'informes i certificats de la gestió realitzada.

Aigues  Subterrànies 2019-2020

DESCÀRREGA D'ANNEX AMB ESPECIFICACIONS ADMINISTRATIVES PER A CONTRACTACIÓ D'ANÀLISI D'AIGÜES SUBTERRÀNIES 2019-2020

Descripció

PRESA DE MOSTRES, ANÀLISIS DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I LIXIVIATS I RESULTATS del Dipòsit de Rebutjos i Planta de Tractament de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Ofereix

Data efectiva de publicació

15 de gener de 2019.

Plaç de presentació

30 de gener de 2019 (15 dies).

Criteris de Valoració

Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:
• Valoració Tècnica (20%)
• Valoració Econòmica (70%)
· Millores (10%)

Régimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei.

Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: Teconma-Flor del taronger Environment-Ecodeco UTE
PERSONA CONTACTE: Luis C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900 / 629 584 618 
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es

Abast

L'Abast dels treballs serà sobre les directrius establides en les AAI, tant del Dipòsit de Rebutjos i Planta de Tractament en matèria d'Aigües Subterrànies i Lixiviados, complint els següents conceptes:

/span>

 • ANÀLISIS MENSUALS sobre les mostres d'aigües subterrànies obtingudes dels 8 piezómetres del Dipòsit de Rebutjos, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • ANÀLISIS SEMESTRALS sobre les mostres d'aigües subterrànies obtingudes dels 8 piezómetres del Dipòsit de Rebutjos, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • ANÀLISIS TRIMESTRALS sobre les mostres de Lixiviats de la Bassa de Lixiviats del Dipòsit de Rebutjos, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • ANÀLISIS SEMESTRALS sobre les mostres de Lixiviats obtingudes de Planta de Tractament, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • PRESA DE MOSTRES.
 • ENVIO D'INFORMES DE RESULTATS.

Comunicació 2019-2020

DESCARGA DE ANEXE CON ESPECIFICACIONS ADMINISTRATIVES PARA CONTRATACIÓ DE PLAN DE COMUNICACIÓ

Descripció

Disseny, plantejament, elaboració i execució del Pla de Comunicació, Divulgació
i Conscienciació del Pla de Gestió de la Zona 1 per als anys 2019 i 2020.

Fecha efectiva de publicació

17 de desembre de 2018.

Plaç de presentació

1 de gener de 2019 (15 díes)

Oferta

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

L'oferta haurà d'incloure:

 • Descripció
 • Millores
 • Cost econòmic

Criteris de Valoració

Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

    Valoració Tècnica (20%)
    Valoració Econòmica (70%)
    Millores (10%)

Règimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei

Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: ENUSA-FOBESA-A2A AMBIENT UTE
PERSONA CONTACTE: Luís C. Blasco
TELÉFONO: 964 029 900 / 629 584 618
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es

Alcance

Haurà de contindre entre les diferents activitats proposades, en el capítol de visites un mínim de 15 visites anuals al complex de valorització amb un mínim de 650 visitants
per any, amb tots els costos a càrrec de l'oferent (organització de la gestió, transport,
exposició per un titulat superior amb experiència demostrada en residus) i contindre l'organització, gestió i desenvolupament integre de l'assistència a les Fires (Ecofira 2019 i
2020), integrant no solament tota la gestió i organització sinó també totes les despeses
derivades d'aquesta. Per tant l'oferta haurà de contindre el següent:

 • • Disseny i planificació del Pla. Concepció global del projecte.
 • • Metodologia Proposada
 • • Descripció de les activitats proposades
 • • Pla de treball i cronograma
 • • Oferta Econòmica.

Seguridad 2018

DESCARGA DE ANEXO CON ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD 2018 

Descripción

Servicio de vigilancia y control de accesos de la Planta de Residuos y Depósito de Rechazos de Cervera del Maestre y la Planta de Transferencia de Benlloch (Castellón) con las características indicadas en el apartado Alcance

Fecha efectiva de publicación

1 de agosto de 2018

Plazo de presentación

15 de agosto de 2018 (15 días)

Oferta

Adjudicación a la oferta más ventajosa técnica y económicamente.

La oferta deberá incluir:

 • Descripción
 • Mejoras
 • Duración servicio
 • Coste económico

Criterios de Valoración

Los criterios para la valoración de ofertas serán los siguientes:

 • Valoración Técnica (15%)
 • Valoración Económica (70%)
 • Plazo ejecución (10%)
 • Mejoras (5%)

Régimen de subcontratación

Prohibida la subcontratación del servicio

Contacto

ORGANIZACIÓN COMPRADORA: ENUSA-FOBESA-A2A AMBIENTE UTE
PERSONA CONTACTO: Luís C. Blasco
TELÉFONO: 964 029 900 / 629 584 618
DIRECCIÓN: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestre (CS)
CORREO ELECTRÓNICO: lcb@utezona1.es

Alcance

Se realizarán labores de vigilancia, control de accesos, rondas de comprobación, pesaje de camiones, etc. Todo el personal deberá disponer de la titulación correspondiente para poder desempeñar las tareas establecidas.  Las incidencias en las instalaciones deberán comunicarse a los responsables de las mismas, así como a los responsables de su propia empresa. Los medios a utilizar y los tiempos de respuesta sean adecuados a las necesidades del servicio. La empresa adjudicataria deberá disponer de los mecanismos de control correspondientes para asegurase de que en todo momento se presta adecuadamente el servicio. Los horarios estarán sujetos a las necesidades de las instalaciones, pudiendo ser modificados en función de dichas necesidades.

PLANTA RESIDUOS DE CERVERA DEL MAESTRE (CASTELLON)

 • Vigilante de seguridad. De lunes a domingo de 17:00 a 06:00
 • Auxiliar de control. Sábados, domingos y festivos de 06:00 a 17:00

DEPOSITO DE RECHAZOS DE CERVERA DEL MAESTRE (CASTELLON)

 • Vigilante de seguridad. De lunes a domingo de 16:30 a 07:00
 • Auxiliar de control. Sábados, domingos y festivos de 07:00 a 16:30

PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BENLLOCH (CASTELLON)

 • Vigilante de seguridad. De lunes a domingo de 00:00 a 08:00

Subministrament elèctric 2018


DESCÀRREGA D'ANNEX AMB ESPECIFICACIONS ADMINISTRATIVES PER A CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 2018

Descripció

Subministre d'Energia Elèctrica en Alta Tensió al Complex (Planta de Tractament i Dipòsit de Rebutjos) de Valorització i Eliminació de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Ofereix

Data efectiva de publicació

15 de maig de 2018

Plaç de presentació

30 de maig de 2018 (15 dies)

Métod i Criteris d'Adjudicació

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

L'oferta haurà d'incloure:

 • Descripció
 • Millores
 • Durada servei (2 ANYS)
 • Cost econòmic
Criteris de Valoració

Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

 • Valoració Tècnica (15%)
 • Valoració Econòmica (70%)
 • Termini execució (10%)
 • Millores (5%)
Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: ENUSA-FOBESA-A2A AMBIENTE UTE
PERSONA CONTACTO: Luis C. Blasco
TELÉFONO: 964 029 900 / 629 584 618 
DIRECCIÓN: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestre (CS)
CORREO ELECTRÓNICO: lcb@utezona1.es

Oferta (Planta)
 • Tarifa d'Alta Tensió AT 6.1
 • Tensió 20.000 V
 • Potència contractada en 6 períodes (P1 600.000 W, P2 600.000 W, P3 600.000 W, P4 600.000 W, P5 600.000 W, P6 1.200.000 W)
 • Consum previst entre 4.000.000 i 4.500.000 kWh
 • CUPS: ÉS0021000012440617FY
 • Durada servei: 2 Anys
Oferta (Dipòsit)
 • Tarifa d'Alta Tensió AT 3.1.A
 • Tensió 20.000 V
 • Potència contractada en 3 períodes (P - 15.000 W, LL – 15.000 W, V – 30.000 W)
 • Consum previst entre 18.000 i 22.000 kWh
 • CUPS: ÉS0021000018548149VA
 • Durada servei: 2 anys

Transport Rebuig 2017

Descripció

Transporte de Residus Urbans en el Complex de Valorització i Eliminació de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Ofereix

Data efectiva de publicació

7 de febrer de 2017.

Plaç de presentació

22 de febrer de 2017 (15 dies).

Métod i Criteris d'Adjudicació

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

Régimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei.

Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: Teconma-Flor del taronger Environment-Ecodeco UTE
PERSONA CONTACTE: Luis C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900 
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es

Oferta

L'oferta haurà d'incloure:

• Descripció detallada de l'actuació (veure Abast)
• Descripció dels materials i equips a emprar (característiques tècniques)
• Millores proposades
• Termini execució
• Cost econòmic (pressupost desglossat)

Alcance

L'Abast dels treballs serà sobre els següents conceptes: 
• TRANSPORT REBUTGE EN BALES (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, en bales de 2x1x1 m). 20.000-25.000 Tn anuals.
• TRANSPORT REBUTGE A orri (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, a orri). 18.000-20.000 Tn anuals.
• TRANSPORT REBUTGE TRACTAMENT RESIDUS VOLUMINOSOS (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador). 1.000-2.000 Tn anuals.
• TRANSPORTS INTERNS (a l'interior de la Planta, de triaje a Compost, etc). 20.000-25.000 Tn anuals.
• DESCÀRREGA EN L'ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE BALES, ESTÈS DE GRANEL I VOLUMINOSOS I CUBRICIÓN AMB TERRES. 40.000-50.000 Tn anuals.
• CUBRICIÓN EN ABOCADOR D'ALGUES AMB TERRES. 1.500-2.000 Tn
• TRANSPORT DE RSU’s (des de la Planta de Transferència de Bell-lloc i amb destinació a la Planta de Cervera, en pis mòbil). 15.000-18.000 Tn anuals.

Criteris de Valoració
Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

• Valoració Tècnica (15%)
• Valoració Econòmica (70%)
• Termini execució (10%)
• Millores (5%)

Aigues  Subterrànies 2018

DESCÀRREGA D'ANNEX AMB ESPECIFICACIONS ADMINISTRATIVES PER A CONTRACTACIÓ D'ANÀLISI D'AIGÜES SUBTERRÀNIES 2018

Descripció

PRESA DE MOSTRES, ANÀLISIS DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES I LIXIVIATS I RESULTATS del Dipòsit de Rebutjos i Planta de Tractament de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Ofereix

Data efectiva de publicació

24 de gener de 2018.

Plaç de presentació

7 de febrer de 2018 (15 dies).

Métod i Criteris d'Adjudicació

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

Régimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei.

Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: Teconma-Flor del taronger Environment-Ecodeco UTE
PERSONA CONTACTE: Luis C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900 / 629 584 618 
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es

Oferta

L'oferta haurà d'incloure:

 • Descripció detallada de l'actuació (veure Abast)
 • Millores proposades
 • Termini execució
 • Cost econòmic (pressupost desglossat)
Abast

L'Abast dels treballs serà sobre les directrius establides en les AAI, tant del Dipòsit de Rebutjos i Planta de Tractament en matèria d'Aigües Subterrànies i Lixiviados, complint els següents conceptes:

/span>

 • ANÀLISIS MENSUALS sobre les mostres d'aigües subterrànies obtingudes dels 8 piezómetres del Dipòsit de Rebutjos, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • ANÀLISIS SEMESTRALS sobre les mostres d'aigües subterrànies obtingudes dels 8 piezómetres del Dipòsit de Rebutjos, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • ANÀLISIS TRIMESTRALS sobre les mostres de Lixiviats de la Bassa de Lixiviats del Dipòsit de Rebutjos, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • ANÀLISIS SEMESTRALS sobre les mostres de Lixiviats obtingudes de Planta de Tractament, analitzant els paràmetres establits en la AAI.
 • PRESA DE MOSTRES.
 • ENVIO D'INFORMES DE RESULTATS.
Criteris de Valoració Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

 • Valoració Tècnica (15%)
 • Valoració Econòmica (70%)
 • Termini execució (10%)
 • Millores (5%)

Subministrament elèctric

Descripció

Subministre d'Energia Elèctrica en Alta Tensió al Complex (Planta de Tractament i Dipòsit de Rebutjos) de Valorització i Eliminació de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Ofereix

Data efectiva de publicació

10 de maig de 2017

Plaç de presentació

25 de maig de 2017 (15 dies)

Métod i Criteris d'Adjudicació

Criteris adjudicació segons abast econòmic de l'ofereix

Régimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei.

Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: Teconma-Flor del taronger Environment-Ecodeco UTE
PERSONA CONTACTE: Luis C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900 / 629 584 618
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es

Oferta (Planta)

• Tarifa d'Alta Tensió AT 6.1
• Tensió 20.000 V
• Potència contractada en 6 períodes (P1 600.000 W, P2 600.000 W, P3 600.000 W, P4 600.000 W, P5 600.000 W, P6 1.200.000 W)
• Consum previst entre 4.000.000 i 4.500.000 kWh
• CUPS: ÉS0021000012440617FY

Oferta (Dipòsit)

• Tarifa d'Alta Tensió AT 3.1.A •
Tensió 20.000 V
• Potència contractada en 3 períodes (P - 15.000 W, LL – 15.000 W, V – 30.000 W)
• Consum previst entre 15.000 I 25.000 kWh
• CUPS: ÉS0021000018548149VA

Transport Rebuig 2017

Descripció

Transporte de Residus Urbans en el Complex de Valorització i Eliminació de Residus Urbans de Cervera del Maestrat (Castelló) amb les característiques indicades en l'apartat Ofereix

Data efectiva de publicació

7 de febrer de 2017.

Plaç de presentació

22 de febrer de 2017 (15 dies).

Métod i Criteris d'Adjudicació

Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.

Régimen de subcontratació

Prohibida la subcontractació del servei.

Contacte

ORGANITZACIÓ COMPRADORA: Teconma-Flor del taronger Environment-Ecodeco UTE
PERSONA CONTACTE: Luis C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es

Oferta

L'oferta haurà d'incloure:

• Descripció detallada de l'actuació (veure Abast)
• Descripció dels materials i equips a emprar (característiques tècniques)
• Millores proposades
• Termini execució
• Cost econòmic (pressupost desglossat)

Alcance

L'Abast dels treballs serà sobre els següents conceptes:
• TRANSPORT REBUTGE EN BALES (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, en bales de 2x1x1 m). 20.000-25.000 Tn anuals.
• TRANSPORT REBUTGE A orri (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador, a orri). 18.000-20.000 Tn anuals.
• TRANSPORT REBUTGE TRACTAMENT RESIDUS VOLUMINOSOS (procedent de la Planta i amb destinació a l'Abocador). 1.000-2.000 Tn anuals.
• TRANSPORTS INTERNS (a l'interior de la Planta, de triaje a Compost, etc). 20.000-25.000 Tn anuals.
• DESCÀRREGA EN L'ABOCADOR, COL·LOCACIÓ DE BALES, ESTÈS DE GRANEL I VOLUMINOSOS I CUBRICIÓN AMB TERRES. 40.000-50.000 Tn anuals.
• CUBRICIÓN EN ABOCADOR D'ALGUES AMB TERRES. 1.500-2.000 Tn
• TRANSPORT DE RSU’s (des de la Planta de Transferència de Bell-lloc i amb destinació a la Planta de Cervera, en pis mòbil). 15.000-18.000 Tn anuals.

Criteris de Valoració
Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:

• Valoració Tècnica (15%)
• Valoració Econòmica (70%)
• Termini execució (10%)
• Millores (5%)

Impermeabilització restant de les Cel·les 2 i 3 del Dipòsit de Rebutjos

Descripció Impermeabilització restant de les Cel·les 2 i 3 del Dipòsit de Rebutjos de Cervera del Maestrat (Castelló).
Data efectiva de publicació 17 de novembre de 2016.
Plaç de Presentació
2 de desembre de 2016 (15 dies).
Metod i criteris d'adjudicació
Adjudicació a l'oferta més avantatjosa tècnica i econòmicament.
Régimen de subcontratación Prohibida la subcontractació del servei.
Contacte ORGANIZACIÓ COMPRADORA: Teconma-Azahar Environment-Ecodeco UTE
PERSONA CONTACTE: Luis C. Blasco
TELÈFON: 964 029 900
ADREÇA: Partida La Bassa, s/n. 12578 Cervera del Maestrat (CS)
CORREU ELECTRÒNIC: lcb@utezona1.es
Oferta
L'oferta haurà d'incloure:
 • Descripció detallada de l'actuació
 • Descripció dels materials i equips (característiques tècniques)
 • Millores proposades
 • Termini execució
 • Cost econòmic (pressupost desglossat)
Criteris de Valoració Els criteris per a la valoració d'ofertes seran els següents:
 • Valoració Tècnica (15%)
 • Valoració Econòmica (70%)
 • Termini execució (10%)
 • Millores (5%)