Estacions de Transferència

Les estacions estaran ubicades en les poblacions de Benlloch i Villafranca. Les plantes rebran la matèria orgànica, els residus verds, la fracció restant i els residus voluminosos de les àrees 1 i 2 procedint a la preparació per al seu envio a la planta de valorització.
En les plantes de Villafranca, donada la seua reduïda producció de residus, la transferència se realitzarà per gravetat a pisos mòbils que transportaran els residus al complex de valorització.
Les plantes estan equipades amb una caseta de control d’accés i peatge i amb una zona de aparcament.
Els equips principals disponibles són: una bàscula de pes de vehicles i diversos contenidors per a la classificació dels materials.

Així mateix, les plantes de transferència estan dotades de les instal·lacions següents:

Xarxa de sanejament i evacuació de pluvials.
Xarxa de serveis i contra incendis.
Subministrament i distribució d’energia.
Enllumenat
Tanca Perimetral.