Què és el consorci?

El consorci regulat en estos Estatuts tenen naturalesa d’entitat pública de caràcter institucional, amb personalitat jurídica pròpia i diferent de la de les entitats consorciades, una volta tinguen eficàcia els acords d’aprovació de la seua constitució i d’estos Estatuts, a adoptar per les entitats consorciades d’acord amb la legislació vigent. La seua capacitat jurídica de dret públic i privat serà tan amplia com el que requereix la realització dels seus fins.

+ Leer más

Municipis que ho constitueixen

El Consorci para la prestació dels serveis de valorització i eliminació de residus urbans o municipals està integrat per la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de Castelló i per els municipis de:

+ Leer más

Concessionari

La Junta de Govern del Consorci per a la Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona I va acordar aprovar el Projecte de Gestió de residus sòlids urbans, residus verds, voluminosos i perillosos d’origen domèstic, presentat per la UTE TECONMA, S.A., AZAHAR ENVIRONMENT, S.A. i ECODECO, S.r.l.,així com adjudicar a la mencionada UTE la condició d’agent de servei de gestió de residus sòlids urbans, en el àmbit de projecte aprovat.

+ Leer más