Complex de valorització

El complex disposa de dos línies de tractament, una per a la matèria orgànica i residus verds (compostatge) i una altra per a la fracció restant, constituïda per residus no classificats (biosecats).

Complejo de Valoraloralización

La línia de compostatge disposa de les fases de:

Recepció
Trituració preliminar i mescla
Fase activa
Cribratge
Desmetalització
Fase de maduració
Afinament de compostatge

Esta línia està adaptada també per a poder ser utilitzada en cas necessari com a línia de secat i estabilització.

La línia de biosecat disposa de les fases de:

Recepció
Trituració preliminar
Fermentació aeròbica i biosecat
Afinament i recuperació de materials (triatge)
Premsat
Emmagatzematge dels materials recuperats
Estabilització complementaria del material orgànic separat
Premsat i envio a depòsit dels rebuigs.

Planta de ValorizaciónPlanta de Valorización

Les instal·lacions del complex conten amb: bàscula, pont-grues, trituradores, sistemes de ventilació, tremuges i cintes transportadores, premses, trómel, separador amb escàner òptic, separadores de metalls, filtro de manegues, biofiltres, etc.

Així mateix, la planta disposa de sistemes de protecció contra incendis, automatització i control xarxa de sanejament, xarxa de recollida de lixiviats, energia elèctrica i enllumenat i tanca perimetral.

La línia de biosecat permet que la fracció putrescible siga fermentada en presencia d’oxigen, utilitzant el calor alliberat durant aquesta fermentació per a evaporar l’aigua continguda en els residus. D’aquesta forma, a l’eixida del procés de biosecat, la fracció restant s’ha convertit en un material estabilitzat, sec, inodor, higienitzat i relativament homogeni, havent reduït el seu pes en un 25-30% respecte al residu d’entrada.

Amb el disseny que s’ha realitzat, tenint en compte les exigències de la AAI i l’evolució demogràfica de la zona, se conseguixen tindre dos naus amb la mateixa configuració estructural inicial, una totalment automatitzada destinada a biosecar la fracció restant i altra semiautomàtica, encara que susceptible de automatitzar-se totalment en qualssevol moment, destinada a compostar la matèria orgànica recollida selectivament més els residus verds de poda o fracció restant segons necessitats del servei.

El material sec i estabilitzat es somes a un procés de separació dels seus components, obtenint-se mitjançant aquest procés una fracció metàl·lica, una fracció composta per arenes, vidre i el material orgànic estabilitzat i una altra fracció composta principalment per paper, fustes, plàstic i tèxtils (tant separats com agrupats, depenent del seu destí).

Esta recuperació de materials se realitza en una línia de triatge en la que els operaris treballen, a diferència de les convencionals, amb el material estabilitzat, sec, inodor e higiènic, aconseguint per una altra part un gran avanç en les condicions de salut laboral i per altra part obtenint que els materials recuperats de les diferents fraccions siguen fàcilment reciclables i/o reutilitzables al no contenir matèria putrescible, posat que ja ha sigut degradada.

La línia de triatge consta dels següents equips: selecció del material biosecat, separació metalls, cabina de triatge manual, escàner òptic, premses, cintes, filtre de manegues i contenidors adequats.

Les diferents fraccions recuperades seran enviades als corresponents gestors autoritzats per al seu reciclat.

La fracció composta per arenes, vidre i material orgànic estabilitzat pot sotmetres a un procés d’afinament i maduració del material orgànic estabilitzat. En eixes condicions se podrà utilitzar com capes intermèdies de terra del depòsit de rebuigs, evitant la compra de material seleccionat (graves i arenes) per a aquesta funció. També se podria separar la part inert de la orgànica, de forma que aquesta última puga utilitzar-se com a esmena orgànica per al sòl forestal.

Finalment, i com a mida temporal en espera d’altres decisions d’us orientades cap a la valorització energètica, estos materials podran ser premsats donant lloc a unes bales que s'emmagatzemaran en un depòsit de rebuigs pròxim a la planta. Aquest depòsit, degut a les característiques del material biosecat, presenta clares avantatges respecte al emmagatzematge de RSU sense tractament previ en planta, com pot ser:

 1. Disminueix considerablement la producció de lixiviats, gracies a l’elevada capacitat de retindre aigua del producte emmagatzemat.
 2. Els lixiviats produïts per el llavat de la plutja presenten unes concentracions de amoníac, DQO, etc., molt menors que als de les RSU no tractats.
 3. No se produeix biogàs durant la fase d’ompliment, ni en les fases successives, fins que no se active el bioreactor introduint aigua.
 4. No constitueix font d’emissió d’olors.
 5. No existeix presencia de rosegadors, insectes ni aus (si no hi ha aliment per a ells, no acudiran).
 6. Les possibilitats d’èxit de la revegetació darrere la seua clausura són molt elevades.
 7. Possibilitat de reconversió en un bioreactor activable.

Esta fracció també pot enviar-se a un bioreactor activable, on se fermenta anaeròbiament per a produir un biogàs d’alta qualitat, que a la seua vegada pot generar electricitat d’origen renovable.

Però i encara que no és l’objecte del present projecte, la fracció composta per paper, cartró, plàstic i tèxtils pot ser sotmès a diversos processos de tractament, en funció de les necessitats, estratègies o requisits mediambientals que establisca l’Administració. D’esta forma, se pot procedir a la separació de materials per a la seua valorització; se pot utilitzar com a combustible donat el seu alt poder calorífic (de l’ordre de 16.000 kJ/kg) en centrals tèrmiques, cimenteres o en instal·lacions de cogeneració pròpies.

El sistema de tractament proposat s’ajusta als requisits establerts per la Unió Europea en la Directiva 1999/31/CE del Consell relativa a l’abocament de residus, on entre altres requisits que hagen sigut objecte d’algun tractament previ, i adoptada per l’Estat espanyol en el R.D. 1481/2001.

El sistema del complex de valorització destaca per la seua alta fiabilitat i flexibilitat, posseint una alta eficàcia de funcionament amb un consum d’energia i proporcionant una alta protecció del medi ambient.

Tot el procés, tant el de compostatge como el de biosecat, són realitzats en naus tancades i sotmeses a depressió, realitzant-se una captació i depuració dels gasos en biofiltres, de manera que l’emissió d’olors desagradables és pràcticament nul·la.

Els residus voluminosos tant els rebuts en les plantes de transferència com els entregats directament en planta, se duran a la unitat de desballestament de residus voluminosos, que se instal·larà junt a la planta de valorització, on se desmantellaran i separaran en diverses fraccions (fusta, ferralla, plàstics, etc.) per a la seua posterior valorització i reutilització. Els residus d’apartats elèctrics i electrònics (RAEE) que apleguen com voluminosos se entregaran al sistema integrat de gestió (SIG) corresponent, d’acord a lo establert en el RD 208/2005, de 25 de febrer, sobre apartats elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, per el que solament se classificaran i emmagatzemaran utilitzant les gàbies i els contenidors definits per els SIG corresponents.

PLANTA DE TRACTAMENT:

La planta disposa dels següents equipaments:

 • Aula mediambiental
 • Pavelló d’administració
 • Taller de maquinaria per al auto-manteniment.
 • Zona de llavat de contenidors i vehicles
 • Aparcaments

PLANTA DE VOLUMINOSOS

La planta de desballestament se situa en una nau pròxima a la planta de valorització de 1.260 m2 distribuïda segons les següents zones d’operació:

 • Zona de descarrega
 • Zona de selecció i aplec
 • Zona de desmantellament
 • Zona de trituració
 • Zona d’emmagatzematge segons el destí (valorització o depòsit en l’abocador de rebuigs)
 • Zona d’emmagatzematge i classificació de RAEE.

La planta compta amb la més recent tecnologia per a la correcta funció del projecte de gestió:

 • Triturador
 • Trómel de cribratge
 • Iman de banda
 • Cintes transportadores
 • Contenidors d’emmagatzematge.

AULA AMBIENTAL

Per a la consecució dels objectius del programa de gestió de residus, és imprescindible la participació dels ciutadans i dels agents socials implicats. Per a això, l’ens mancomunat, amb la col·laboració dels municipis, ha impulsat la realització d’una campanya de conscienciació social, destinada no sols a donar informació, sinó també a promoure l’educació mediambiental en els municipis.

Per a això, la pròpia planta disposa d’una aula d’educació ambiental per a realitzar cursos formatius i rebre les visites de institucions socials, col·legis, associacions, veïnals, etc.

BIONORD a més del procés formatiu que realitzarà en les seues pròpies instal·lacions, prestarà l’assessorament necessari per a l’execució d’una campanya de conscienciació social, col·laborant en la preparació de documentació, preparació de voluntaris, organització de jornades de portes obertes de les instal·lacions, organització de debats i col·loquis, etc.

ABOCAMENT 0. EL DEPÒSIT


El depòsit previst està constituït per un sistema de impermeabilització amb drenatge de fons, geotèxtil, làmina de impermeabilització (PEAD), sistema de detecció de fugues, drenatge de seguretat, geocompost bentonític, i capa d’argila.

El sistema de impermeabilització realitzat no sols compleix sinó que duplica les exigències amb el R.D. 1481/2001, per el que regula l’eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador, assegurant d’aquesta forma una màxima protecció del medi ambient i de les aigües subterrànies.

A més, s’estableixen elements de control (piezòmetres) que permeten detectar possibles afecciones a las aigües subterrànies i adoptar en el seu cas mides correctores com inversions de fluix. S’ha establert també un Pla de vigilància que com a mínim contempla quatre analítiques anuals de les aigües subterrànies i actuacions precises en casos d’emergència.